قوانین و مقررات سرویس ضمانت خرید سما

کاربران سرویس ضمانت خرید سما، به هر شکل و عنوان، مستقیم یا غیر‌مستقیم و جزئی یا کلی، ملزم به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر کل سامانه و سرویس ضمانت خرید سما می‌باشند.